مغایرت های زمان

 

1:ما امروزه خانه های بزرگتر اما خانواده های کوچکتر داریم راحتی بیشتر اما زمان کمتر

2:مدارک تحصیلی بالاتر اما درک عمومی پایین تر اگاهی بیشتر اما قدرت تشخیص کمتر داریم

3:زندگی ساختن را یاد گرفته ایم نه زندگی کردن را تنها سالهای عمر را به زندگی افزوده ایم نه زندگی را به سالهای عمر

4:ساختمان های بلند تر اما طبع کوتاه تر بزرگراه های پهن تر اما دید گاه های باریکتر

5:فضای بیرون را فتح کرده ایم اما نه فضای درون را ما اتم را شکافته ایم اما نه تعصب خود را

6:عجله کردن را اموخته ایم نه صبر کردن را در امد های بالاتر اما اصول اخلاقی پایین تر

7:بیشتر مینویسیم اما کمتر یاد میگیریم بیشتر برنامه میریزیم اما کمتر به انجام میرسانیم

*زندگی فقط حفظ بقا نیست بلکه زنجیره ای از لحظه های لذت بخش است