هفته چهارم
 
روز اول : مسولیت كارهای خود را بپذیرید .
روز دوم : سعی كنید خطاها و لغزشهای خود را كاهش دهید .
روز سوم : مشكلات را آسان بگیرید و از دیگران برای رفع آنها یاری بخواهید .
روز چهارم : به مسائل اطراف خود با نگرش مثبت برخورد كنید .
روز پنجم : در صدد توجیه خود نباشید .
روز ششم : برای شادیهای خود پیش فرض و شرایط مشخص نكنید .
روز هفتم : به واقعیات درون خود تمركز
دهید