شما می توانید هر روز یك صفت را برای اعتماد به نفس در خود پرورش دهید
 
هفته اول
 
روز اول : باور كنید كه موجودی بی نظیر در عالم هستید .
روز دوم : دیگران را همینطوری كه هستند بپذیرید .
روز سوم : به هنر و استعداد دیگران حسادت نورزید .
روز چهارم : هیچگاه خشمگین نشوید و همواره خونسردی خود را حفظ كنید .
روز پنجم : به دیگران احترام بگذارید .
روز ششم : با انسانهای ژرف اندیش معاشرت كنید و از انسانهای عیب جو و بدبین دوری كنید .
روز هفتم : دیگران را دوست بدارید .