19 ـ گوش دادن به ندای درونی:

افراد همیشه با خود ارتباط ذهنی برقرار می كنند، این مكالمات درونی ساز و كاری است كه باعث می شود افراد از ارزشیابی ها و انتظارات خود آگاه می شوند. هنگامی كه انتقاد می كنید و یا مورد انتقاد قرار می گیرید به مشاهده و شنیدن دنیای درون خود بپردازید. وقتی به ندای درون خود توجه كنید و آن ها را مورد بازنگری و تجدید نظر قرار دهید، افكار بهره ور و متناسب با شرایط و محیط جدید بوجود می آید؛ زیرا احساسات برافروخته شما، كنترل شده و به شما كمك می كند تا صدای قدرت انتقاد مؤثر و مثبت را بشنوید.