17 ـ همگامی با انتقاد شونده:

همگامی با كسی كه مورد انتقاد قرار می گیرد، مقدمه رهبری مؤثر و در این جا پیش زمینه انتقاد مؤثر است.