13 ـ مشخص كردن انتظارات:

گاهی افراد انتظار دارند كه اشخاص همان رفتاری را دارا باشند كه از آن ها انتظار داریم، در این حالت انتظارات ما موجب می شود كه انتقاد زودرس و غیر مؤثر داشته باشیم چرا كه مخاطبین خود را به خوبی از توقعات خود آگاه نكرده ایم.