ـ مشاركت طرف مقابل:

طرف مقابل خود را دخالت دهید، برای مشاركت دادن طرف مقابل رعایت نكات زیر ضروری است:
*
 بر اهمیت شغل فرد تأكید شود.
 
*
 شرایط انتقاد شناسایی شود.
 
*
 دقیقاً بیان شود كه چگونه انتقاد برای طرف مقابل مفید خواهد بود.
 
*
 از فرد خواسته شود كه چگونه می تواند برای اجرای طرح به او كمك كرد و چگونه می توان از او در این راستا حمایت كرد.