6 ـ انتقاد از روش و محتوا:

در انتقاد محتوا و روش نیز بایستی لحاظ شود. با نهادینه سازی این نكته می توان از سیستم ارزشیابی خود استفاده نمود و به این وسیله از قدرت تفكر به شیوه ای غیر دفاعی بهره برداری كرد.