ـ انتقاد با كلمات مثبت، محترمانه و انگیزشی:

این امر منجر به بهبود برقراری ارتباط و در نتیجه پذیرش آن می شود. به این جهت لازم است كلمات مناسب برگزیده و بیان شود.