3 ـ انتقاد استراتژیك:

انتقاد بایستی ضمن داشتن اهداف بلند مدت، راه های نیل به آن ها را نیز بیان كند. هر فردی قبل از انتقاد لازم است سؤالات زیر را از خود بپرسد:
*
 دقیقاً از برقراری ارتباط چه انتظاری دارید؟
 
*
 چه رفتار یا خصوصیتی باید تغییر كند؟
 
*
 انگیزه های انتقاد كردن چیست؟
 
*
 چه راه حل ها و اهداف خاصی را می توان ارائه كرد و چه فعالیت هایی برای دسترسی فرد به اهداف مورد انتقاد می توان انجام داد؟